Hotarare nr. 907/2016 din 29/11/2016

arrow

Hotarare nr. 907/2016 din 29/11/2016

Metodologie din 29/11/2016din 29/11/2016 Metodologie din 29/11/2016din 29/11/2016
Hotarare nr. 907/2016 Hotarare nr. 907/2016

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29/12/2016

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta hotarare reglementeaza etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investitii in domeniul constructiilor, a lucrarilor de interventii la constructii existente si a altor lucrari de investitii, denumite in continuare obiective de investitii, ale caror cheltuieli, destinate realizarii de active fixe de natura domeniului public si/sau privat al statului/unitatii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice si/sau juridice, se finanteaza total sau partial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Documentatiile prevazute la alin. (1) se elaboreaza, pe etape, astfel:

 1. in etapa I:
  1. nota conceptuala;
 2. tema de proiectare;
  1. in etapa aII-a:
 3. studiul de prefezabilitate, dupa caz;
 4. studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupa caz;
  1. in etapa a III-a:

(i) proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor;

 1. in etapa a IV-a:

(i) proiectul tehnic de executie.

Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. de investitii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare arealizarii unuiasau mai multor obiecte de investitii, situate peun amplasament distinct delimitat, careasigura satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitieisi de investitor; insintagma"obiectivde investitii" se cuprinde, dupa caz, noude investitii, mixt de investitiisau interventie la constructie existenta;
 2. de investitii - parte a de investitii,cu functionalitate distincta in cadrulansambluluiacestuia, care consta in lucrari de constructii pentru realizarea unor deinvestitii sau in lucrari de interventii la constructii existente;
 3. mixt de investitii- de investitii care cuprinde lucraride constructii pentrurealizarea unuia/mai multor de investitii, precum si lucrari de interventii asupra uneia/maimultor constructii existente;
 4. major de investitii-a caruivaloare totala estimata depasesteechivalentul a75 milioane euro in cazul investitiilor pentru promovarea sistemelor de transport

 

durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii retelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro in cazul investitiilor promovate in alte domenii;

 1. interventie la constructie existenta- rezultatul scontat caurmare a realizarii de lucrari deinterventii asupra uneia/mai multorconstructii existente, inclusiv instalatiile aferente, astfel cum suntprevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, efectuate in scopulasigurarii,mentinerii si/sau imbunatatirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, potrivitdestinatiei acestora;
 2. investitiepublica - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, initialesau ulterioare, destinaterealizarii de active fixe de natura domeniului publicsi/sau privat al statului/unitatii administrativ-teritoriale, inclusivinlocuirea activelor fixe uzate, precum si cheltuielileacestora, care se finanteaza total sau partial din fondurile publiceprevazute la 1; se considerainvestitie publica sitotalitatea cheltuielilor de investitii, initialesau ulterioare, destinate realizariideactive fixe de natura proprietatii private a persoanelorfizice si/sau juridice, inclusivinlocuirea activelorfixe uzate, precum si cheltuielile ocazionate de inlocuirea acestora, care sefinanteaza total sau partialdin fondurile publice prevazute la 1;
 3. investitor - entitate publica, persoana juridica sau fizica, ce efectueaza cheltuieli de investitii carese finanteazatotal sau partial dinfondurile publice prevazute la avanddreptrezultat realizareade obiective/proiecte de investitii;
 4. beneficiar al investitiei - entitate publica, persoana juridica sau fizica, ce are un drept de executiea lucrarilor de constructii potrivit prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilorde constructii,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. constructie - cladire, lucrare de geniucivilsau lucrare speciala de constructii,respectivlucrare de inginerie civila, a carei realizare constaininsaupe pamant,conceputa si executata pentru indeplinireaori mentinerea unor functiitehnice, economice, sociale sauecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importanta, inclusiv utilajele,echipamentele siinstalatiile tehnologice si functionale aferente;
 6. constructie existenta - constructie pentru care a fostadmisa receptia la terminarea lucrarilor sauconstructie care a fost inscrisa in cartea funciara;
 7. constructie nefinalizata -constructieindiferite stadii deexecutie pentru care a fost sistataexecutia lucrarilor sineefectuata receptia la terminarea lucrarilor si a carei finalizare implica un restdeexecutat, fizic sivaloric;
 8. solutie tehnica- parte a scenariului/optiunii tehnico-economic(e) din studiul de fezabilitate,respectiv din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, cuprinzand descrierea, din punctdevedere tehnic, constructiv, tehnologicsi functional-arhitectural,a principalelor lucrari pentru investitiade baza, corelata cu nivelultehnic,calitativ si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;
 9. durata de executie a de investitii- perioada, exprimata in luni,cuprinsa intre datastabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata executantului si dataincheierii procesului-verbal privindadmiterea receptiei la terminarea lucrarilor;
 10. durata de realizare a de investitii- perioada cuprinsa intre data aprobarii indicatorilortehnico-economici ai investitiei si data procesului-verbal privind admiterea receptiei finale;
 11. durata de implementarea de investitii- perioada exprimata in luni cuprinsa intre dataaprobarii notei conceptuale sidata incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiei

 

 

CAPITOLUL II

Nota conceptuala si tema de proiectare

Art. 3. - (1) Nota conceptuala este documentatia intocmita de beneficiarul investitiei in scopul justificarii necesitatii si oportunitatii realizarii unui obiectiv de investitii, finantat total sau partial din fonduri publice.

 1. Prin nota conceptuala se evidentiaza datele preliminare necesare implementarii deinvestitii propussise prezinta informatii cuprivire la estimarea suportabilitatii investitiei
  1. Continutul-cadru al notei conceptuale este prevazut in anexa

Art. 4. - (1) Tema de proiectare exprima intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului investitiei, evidentiate in nota conceptuala, determinand conceptia de realizare a obiectivului de investitii, in functie de conditionarile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural si a patrimoniului cultural sau alte conditionari specifice obiectivului de investitii.

 

 1. Tema de proiectare se elaboreaza de catre beneficiarul investitiei sau, dupa caz, de catreproiectanti/consultanti care presteaza servicii de proiectare/consultanta in domeniu sise aproba decatre
 2. Continutul temei de proiectare esteprevazut in anexa nr. 2sise adapteazade catre beneficiar,in functie de specificul/categoria siclasa de importanta, precum side complexitatea obiectivului deinvestitii propus.

 

 

CAPITOLUL III

Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

 

 

SECŢIUNEA 1

Prevederi comune

Art. 5. - (1) Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proiectare, astfel:

 1. in cazul de investitii:
  1. studiu de prefezabilitate, dupa caz;
  2. studiu de fezabilitate;
   1. proiectpentru autorizarea/desfiintarea executariilucrarilor;
 2. proiect tehnicde executie;
 3. incazul interventiilor la constructii existente:
 4. documentatie de avizare a lucrarilor de interventii;
  1. proiectpentru autorizarea/desfiintarea executariilucrarilor;
   1. proiecttehnicde executie;
 5. in cazul
 6. studiu de prefezabilitate, dupa caz;
 7. studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentatia de avizare a lucrarilorde interventii;
  1. proiectpentru autorizarea/desfiintarea executariilucrarilor;
 8. proiect tehnicde executie.
 9. Elaborarea studiului de prefezabilitate, dupa caz,a studiului de fezabilitate ori a documentatieide avizare a lucrarilor de interventii este conditionata de aprobarea prealabila de catre beneficiarulinvestitiei a notei conceptuale sia temei deproiectare,prevazute la 3si
 10. Documentatiile tehnico-economice prevazute la se elaboreaza de catre operatorieconomici sau persoane fizice autorizate care presteaza servicii de proiectare in
 11. Elaborarea proiectuluitehnicde executie este conditionata de aprobarea prealabila aindicatorilor tehnico- economici si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare a executarii

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Studiul de prefezabilitate

Art. 6. - (1) Studiul de prefezabilitate este documentatia prin care, fara a se limita la datele si informatiile cuprinse in nota conceptuala si in tema de proiectare, se analizeaza, preliminar, necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii, se identifica scenarii/optiuni tehnico- economice posibile si se selecteaza un numar limitat de scenarii/optiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investitii.

 1. Studiulde prefezabilitate se elaboreaza pentru obiective/proiecte majore deinvestitii, cuexceptia cazurilor in care necesitatea si realizarii acestorau fostfundamentate in cadrul unor strategii,unor master planuri, unui plan de amenajarea teritoriului incadrul unor planuri similare in vigoare, aprobate prin acte
 2. Studiulde prefezabilitate se aproba de catre de credite, incazuladministratieipublice centrale, respectiv de catre autoritatile deliberative, incazul programelor deinvestitii publice
  1. Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate este prevazut in anexa nr.

 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Studiul de fezabilitate

 

Art. 7. - (1) Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul, fara a se limita la datele si informatiile cuprinse in nota conceptuala si in tema de proiectare si, dupa caz, in studiul de prefezabilitate, analizeaza, fundamenteaza si propune minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico- economic(a) optim(a) pentru realizarea obiectivului de investitii.

 1. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) potrivit cuprinde:
 2. solutia tehnica;
  1. principalii indicatori tehnico-economici aferenti de investitii;
 3. certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilitatilor, precum siavize, acordurisi studii specifice, dupa caz, in functie de specificul de investitii;
  1. strategia de implementare, exploatare/operare si de intretinere a
 4. In cazul de investitii a caror functionare implica procese tehnologice specifice,componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvateaplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, lafaza de proiectare - proiecttehnicde executie,in conditiile art. 12 alin.
  1. Indicatorii tehnico-economici prevazuti la lit.
 5. indicatorimaximali,respectiv valoarea totala a de investitii, exprimata inlei, cuTVA si,respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M)in conformitate cu devizul general;
 6. indicatori minimali,respectivindicatori de performanta- elemente fizice/capacitati fizice care saindice atingereatintei deinvestitii -si, dupa caz, calitativi, inconformitate cu standardele,normativelesireglementarile tehnice in vigoare;
 7. indicatorifinanciari,socioeconomici,de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie despecificulsi tinta fiecarui obiectivde investitii;
  1. durata estimata de executie a de investitii, exprimata in
 8. Pentru indicatorii tehnico-economiciprevazuti la lit. proiectantulindica, in cadrulstudiului de fezabilitate, valorile admisibilesiintervalele in care se pot incadra acestea, in functie despecificul de investitii siinconformitate cunormele sireglementarile tehnice in
 9. In situatia in care, dupa aprobarea indicatorilor tehnico- economici, apar schimbari caredetermina modificarea in plusa valorilor maximale si/sau modificarea in minusa valorilor minimale aleindicatorilor tehnico-economici aprobati depasirea intervalelor prevazute la sunt necesarerefacerea corespunzatoare a documentatiei tehnico-economice aprobate sireluarea proceduriideaprobare a noilor indicatori, cu exceptia situatiilor de actualizare a acestora prevazute in Legea 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 10. Studiulde fezabilitate se aproba potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cumodificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
  1. Continutul-cadru al studiului de fezabilitate este prevazut in anexa nr.

Art. 8. - (1) In cazul obiectivului mixt de investitii, studiul de fezabilitate se elaboreaza cu respectarea continutului-cadru prevazut in anexa nr. 4, completat cu elementele specifice din continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii prevazut in anexa nr. 5.

(2) Elementele specifice prevazute la alin. (1) cuprind solutiile tehnice si masurile din expertiza tehnica la constructia/constructiile existenta/existente si, dupa caz, ale auditului energetic la cladirea/cladirile existenta/existente, precum si ale studiilor, auditurilor ori analizelor relevante realizate.

 

 

SECŢIUNEA a 4-a

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

Art. 9. - (1) Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii este documentatia tehnico- economica, similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza expertizei tehnice a constructiei/constructiilor existente si, dupa caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul investitiei.

 1. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a) recomandat(a) cuprinde datele siinformatiileprevazute la 7
 2. In cazul a caror functionare implica procese tehnologice specifice, componentatehnologica a solutiei tehnice poatefi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentrurealizarea investitiei, lafazade proiectare- proiecttehnicde executie, in conditiile 12 alin.
  1. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii se aproba potrivit competentelor stabilite prinLegea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cumodificarile si completarile ulterioare.
  2. Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii este prevazut in anexa nr.

 

5.

 

 

SECŢIUNEA a 5-a

Devizul general si devizul pe obiect

Art. 10. - (1) Devizul general este partea componenta a studiului de fezabilitate sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prin care se stabileste valoarea totala estimativa, exprimata in lei, a cheltuielilor necesare realizarii unui obiectiv de investitii.

 1. Devizul general se structureaza pe capitolesisubcapitole deIn cadrul fiecaruicapitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu cheltuielile estimate aferente realizariide investitie din cadrul obiectivului de
 2. Devizul pestabileste valoarea estimativa adin cadrul de investitii sise prininsumareavalorilor categoriilor de lucrari ce compun obiectul.
 3. Devizul general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou/mixtde investitii si, respectiv, la faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii in cazul interventieila constructie existenta se actualizeazaprin grija beneficiarului investitiei/investitorului, de cateeste necesar,dar inmodin urmatoarele situatii:
 4. la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor deinterventii;
  1. la data solicitarii autorizatiei de construire;
 5. dupa finalizarea procedurilor deachizitie publica, rezultand valoarea de finantare ade investitii;
 6. la data intocmirii sau modificarii de catre principalde credite, potrivit legii,alisteide investitii, anexa la bugetul de statsaula bugetul
 7. Pe parcursul executiei de investitii, devizul general se poate revizui prin grijabeneficiaruluiinvestitiei/investitorului,prin compensarea cheltuielilor intre capitolele/subcapitolele decheltuieli care intra in componenta lucrarilor de constructii-montaj dindevizul general, cu incadrarea invaloarea totala de finantare.
 8. Prin exceptie dela prevederile art. 7 insituatia in care punerea in aplicare a unor noiprevederi legale fiscale influenteaza valoarea investitiei,aceasta sereface prin grija siperaspunderea beneficiaruluiinvestitiei/investitorului,fara afi necesara reluareaprocedurii deaprobarea noii valori
  1. Metodologia de elaborare a devizului general si a devizului pe este prevazuta in anexa nr.

6.

 1. Devizul general sidevizul pe se elaboreaza cu respectarea continuturilor-cadru prevazute

in anexa nr. 7 si, respectiv, in anexa nr. 8.

 

 

SECŢIUNEA a 6-a

Proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie

Art. 11. - (1) Proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, reglementata prin Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, continutul- cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, precum si continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor sunt cele prevazute in anexa nr. 9 si se adapteaza de catre operatorii economici care presteaza servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Art. 12. - (1) Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa caz, optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/desfiintare.

 

 1. Proiectul tehnicde executie contine parti scrise siparti desenate, necesare pentru executia de
 2. Partile scrise cuprind date generale privindinvestitia, descrierea generala a lucrarilor, memoriitehnice pe specialitati, caiete de sarcini, listecu cantitatile de lucrari,graficul general de realizare a
 3. Partile desenate cuprind planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: plansede arhitectura,de structura, de instalatii, de utilaje siechipamente tehnologice, inclusivplanse de
 4. Detaliile de executie se elaboreaza, de regula, cu proiectul tehnicde executie, constituindparte integranta a acestuia, si expliciteaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alteasemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si careindica dimensiuni,materiale, tehnologii deexecutie, precum si legaturi intre elementele constructivestructurale/nestructuraleale de
 5. Prin exceptie dela prevederile alin. anumite detalii deexecutie se pot elabora/definitiva, infunctie de complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii,precum si in cazul de investitiia caror functionare implica procese tehnologice specifice, pe parcursul executiei lucrarilorla de investitie.
 6. Proiectul tehnicde executie, inclusivdetaliile de executie se verifica de catre specialistiverificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii deconstructii sispecialitati pentru instalatii,inscopul verificarii indepliniriicerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejareavietii a bunurilor acestora, a societatii sia mediului si pentru asigurareasanatatii si siguranteipersoanelor implicate, pe intregul ciclude viataa
 7. Continutul-cadru al proiectului tehnicde executie este cel prevazut in anexa 10 siseadapteaza de catre economicicare presteaza servicii de proiectare in domeniu, inconformitate cu specificul

 

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13. - Etapele de elaborare a documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice sunt prevazute in anexa nr. 11.

Art. 14. - (1) Pentru executarea lucrarilor in prima urgenta, pentru care autorizatia de construire/desfiintare se emite imediat in conditiile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, documentatia tehnico-economica prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. b) se elaboreaza si se aproba pana la receptia la terminarea lucrarilor de interventii in prima urgenta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la deschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor.

 1. Prin exceptie dela prevederile art. 4, in cazul lucrarilor in prima urgenta prevazutela raportul de expertiza tehnica, intocmit de catre expert tehnicatestat, cu respectarea reglementarilortehnice in vigoare aplicabile, constituie tema de La elaborarea raportului de expertizatehnica seiauin considerare datele siinformatiile din procesul-verbal de constatare a pierderilorprovocate de fenomene meteorologice periculoase si de altifactori vatamatori,intocmit conformprevederilor legale in
 2. Pentru executarea lucrarilor in prima urgenta, proiectantul dezvolta solutia tehnica recomandataprin raportulde expertiza tehnica prevazut la
 3. Pentru lucrarile de interventie efectuate pentru inlaturarea efectelor produse de actiuniaccidentalesicalamitati naturale, cuprinse la 381 lit. nr. 500/2002, cumodificarile si completarile ulterioare, pana la aprobareadocumentatiei de avizare, se aprobadeschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor pe baza de liste de lucrari estimate cantitativ si
 4. Pentru lucrarile executate prevazute la decontarea se va face pe baza situatiilor delucrari insusite de beneficiar.

Art. 15. - Prezenta hotarare nu se aplica obiectivelor/proiectelor de investitii:

 1. aflate incursde executie la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care se supunprevederilor actelor normative in vigoare la data aprobarii indicatorilor tehnico- economici;
 2. pentru ale caror proiecte tehnice/studii defezabilitate/documentatii deavizare a lucrarilor deinterventii aufost initiate procedurile de achizitie publica pana ladata intrarii in vigoare a prezenteihotarari,prin transmiterea spre publicare a anuntuluide participare/emiterea invitatiei de participare,respectiv ale caror proiecte tehnice/studii defezabilitate/documentatii deavizare a lucrarilor deinterventii aufost depuse spre aprobare;
  1. pentru care a fost aprobata finantarea.

 

Art. 16. - Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei hotarari, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu consultarea autoritatilor publice centrale responsabile pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investitii, emite instructiuni, care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 17. - Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 18. - (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

 1. Hotararea Guvernului 28/2008 privindaprobareacontinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizuluigeneral pentru de investitii si lucrari de interventii,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, 48 din 22 ianuarie 2008;
 2. Ordinul ministrului dezvoltarii,lucrarilor publice si locuintelor nr.863/2008 pentru aprobarea"Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului 28/2008 privind aprobareacontinutului-cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum siastructurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru de investitii si lucrari deinterventii", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,ParteaI, 524 din11 iulie 2008, cu modificarilesi completarile ulterioare.

 

 

 

PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza: Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,

Vasile Dincu Viceprim-ministru,

ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc Ministrul fondurilor europene,

Dragos Cristian Dinu

p. Ministrul mediului, apelor si padurilor, Erika Stanciu,

secretar de stat

p. Ministrul culturii, Oana Bogdan, secretar de stat

Ministrul transporturilor, Petru Sorin Buse

Ministrul finantelor publice, Anca Dana Dragu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2016.

Nr. 907.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

 

 

 

 

 

Beneficiar

. . . . . . . . . .

 

Aprob

. . . . . . . . . .

 

Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . (numele, functia si semnatura)

L.S.

 

NOTA CONCEPTUALA

- continut-cadru -

 1. Informatii generale privind obiectivulde investitiipropus
  1. Denumirea obiectivului de investitii
  2. Ordonator principal de credite/investitor
  3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
 2. Beneficiarul investitiei
 3. Necesitatea si de investitiipropus
 4. Scurta prezentare privind:
  1. deficiente ale situatiei actuale;
   1. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;
 5. impactul negativprevizionat in cazul nerealizarii de
 6. Prezentarea, dupa caz,ade investitii cu aceleasifunctiuni sau functiuni similare cu de investitii propus,existente in zona, in vederea justificarii necesitatii realizarii de investitiipropus
 7. Existenta, dupa caz, aunei strategii, a unui master plan ori aunor planuri similare, aprobateprin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus
 8. Existenta, dupa caz, aunor acorduri internationale ale statului care obliga partea romana larealizarea obiectivului de investitii
  1. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
 9. Estimarea suportabilitatii investitiei publice
 10. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se in considerare, dupacaz:

-  costurile unor investitii similare realizate;

-  standarde de cost pentru investitii similare.

 1. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilorsiacordurilor prevazute de lege
 2. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantariinerambursabile seva mentiona programul corespunzatoare,
  1. Informatii privindregimul juridic,economic si tehnical terenului si/sau al constructiei existente
 3. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului deinvestitii:
 4. descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafataterenului,dimensiuni in
  1. relatiile cuzone invecinate, accesuri existente si/sau cai de accesposibile;
 5. surse de poluare existente in zona;
  1. particularitati de relief;
 6. nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;
 7. existenta unor eventuale retele edilitarein amplasament care ar necesita relocare/protejare, inmasura incare pot fi identificate;
  1. posibile obligatii deservitute;
 8. conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unorconstructii existente in amplasament, asupra carorase vor face lucrari de interventii,dupa caz;
 9. reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate- planurbanisticgeneral/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
 10. existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sauinzona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unorzone protejate.
  1. Descriereasuccinta a de investitii propus,din punctde vedere tehnicsi functional:
   1. destinatie si functiuni;
    1. caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
 11. durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilorpropuse;
  1. nevoi/solicitari functionale specifice.
  2. Justificarea necesitatii elaborarii,dupacaz,a:

-  studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii;

-  expertizei tehnice si, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente;

 

-  unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si permisivitatile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice sau in zone protejate.

 

 

 

 

Data:

. . . . . . . . . .

 

Intocmit

. . . . . . . . . .

(numele, functia, compartimentul si semnatura)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Beneficiar/Proiectant/Consultant

. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

 

TEMA DE PROIECTARE1)

1) Continutul temei de proiectare se adapteaza de catre beneficiar, in functie de specificul/categoria si clasa de importanta, precum si de complexitatea obiectivului de investitii propus.

 1. Informatii generale
  1. Denumirea obiectivului de investitii
  2. Ordonator principal de credite/investitor
  3. Ordonator de credite (secundar,
 2. Beneficiarul investitiei
 3. Elaboratorul temei de proiectare
 4. Date de identificare a de investitii
 5. Informatii privindregimul juridic, economic si tehnical terenului si/sau al constructiei existente,documentatie cadastrala
 6. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea de investitii, dupa caz:
 7. descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafataterenului,dimensiuni in
  1. relatiile cuzone invecinate, accesuri existente si/sau cai de accesposibile;
 8. surse de poluare existente in zona;
  1. particularitati de relief;
 9. nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;
 10. existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, inmasura incare pot fi identificate;
  1. posibile obligatii deservitute;
 11. conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemulconstructiv al unorconstructii existente in amplasament, asupra carorase vor face lucrari de interventii,dupa caz;
 12. reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate- planurbanisticgeneral/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;
 13. existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sauinzona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unorzone protejate saude protectie.
  1. Descrierea succintaade investitii propusdin punct de vederetehnicsi functional:
 14. destinatie si functiuni;
  1. caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;
 15. nivelul de echipare, de finisare side dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cucerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu side mediu in vigoare;
  1. numar estimat de utilizatori;
 16. durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilorpropuse;
 17. nevoi/solicitari functionale specifice;
  1. corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului;
  2. stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii
   1. Cadrul legislativaplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

 

 

 

 

 

Aprob Beneficiar,

. . . . . . . . .

.

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit Beneficiar/Proiectant/Consultant,

. . . . . . . . . .

 

Luat la cunostinta Investitor,

. . . . . . . . . .

(numele, functia si semnatura autorizata)

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Proiectant

. . . . . . . . . .

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare) Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

 

STUDIU DE PREFEZABILITATE

- continut-cadru1)-

1) Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus.

 1. PIESE SCRISE
 2. Informatii generale privind obiectivulde investitii
  1. Denumirea obiectivului de investitii
  2. Ordonator principal de credite/investitor
  3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
 3. Beneficiarul investitiei
 4. Elaboratorul studiului de prefezabilitate
 5. Situatia existenta si necesitatea realizarii de investitii
 6. Prezentarea contextului:politici, strategii,legislatie siacorduri relevante, structuri institutionalesi financiare
  1. Analizasituatiei existente siidentificarea deficientelor
 7. Analizacererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediusilung privindevolutiacererii,in scopul justificarii necesitatii sidimensionarii de investitii
  1. Obiective preconizate afi atinse prin realizarea investitiei publice
 8. Identificarea siprezentarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea de investitii
  1. Particularitati ale amplasamentului
 9. descrierea amplasamentului (localizare- intravilan/extravilan, suprafata terenului,dimensiuni inplan, regim juridic- natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona deutilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,dupa caz);
  1. relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de accesposibile;
 10. propuse fata de punctele cardinale si fatade punctele deinteres naturale sau construite;
  1. surse de poluare existente in zona;
 11. date climatice si particularitati de relief;
 12. existenta unor:

-  retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

-  posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

-  terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

 

 1. caracteristici geofizice ale terenuluidin amplasament- extrasdin studiu geotehnicpreliminar,cuprinzand:
 2. date privindzonarea seismica;
 3. date preliminareasupranaturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelulmaxim al apelor freatice;
  1. date geologice generale;
  2. date geotehnice planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexecu rezultateledeterminarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehniccu recomandarile pentrufundare siconsolidari,harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;
 4. incadrareainzonede risc(cutremur, alunecari de teren, in conformitate cureglementarile tehnice in vigoare;
 5. caracteristici din punct de vedere hidrologicstabilite in bazastudiilor existente, adocumentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
  1. Date tehnice si functionale ale obiectivului de investitii:
 6. destinatie si functiuni;
  1. caracteristici, parametri,nivel de echipare side dotare, date tehnice specifice, preconizate;
 7. durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilorpropuse;
  1. nevoi/solicitari functionale specific, dupa caz.
   1. Aspecte sociale side mediu
   2. Aspecte institutionale side implementare
    1. Rezultatele preconizate
    2. Costurile de investitie estimate prin raportarela de investitii similare
    3. Costurile de exploatare si intretinere estimate prin raportare la de investitii similare
    4. Analizapreliminara privindaspecte economice si financiare
 8. Solutii fezabile pentru realizarea obiectivului de investitii
 9. Propunerea unui numar limitat de scenarii/optiuni dintre cele identificate care vorfi analizate lafaza de studiu de fezabilitate
 10. Identificarea surselor potentiale de finantare a investitiei publice: fonduri proprii,creditebancare, alocatii dela bugetul de stat/bugetul local,credite externe garantate sau contractate de stat,fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite
  1. Concluzii
 11. Recomandari privinddezvoltarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice fezabile selectatepentru afi studiate ulterior in cadrul studiului de fezabilitate
  1. PIESE DESENATE
  2. plan de amplasare in zona;
  3. plan de

 

 

 

 

Data:

. . . . . . . . . .

 

Proiectant2),

. . . . . . . . . .

(numele, functia si semnatura autorizata)

 

2) Studiul de prefezabilitate va avea prevazuta, ca pagina de capat, pagina de semnaturi, prin care elaboratorul acestuia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin urmatoarele date: nr. . ./data contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile acestora si stampila.

 

 

ANEXA Nr. 4

PROIECTANT

. . . . . . . . . .

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare) Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

 

STUDIU DE FEZABILITATE

- continut-cadru1)-

 

1) Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus.

 1. PIESE SCRISE
 2. Informatii generale privind obiectivulde investitii
  1. Denumirea obiectivului de investitii
  2. Ordonator principal de credite/investitor
  3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
  4. Beneficiarul investitiei
  5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
 3. Situatia existenta si necesitatea realizarii de investitii
 4. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat insituatia actuala, necesitatea si de investitii si scenariile/optiuniletehnico-economice identificate si propuse spre analiza
 5. Prezentarea contextului:politici, strategii,legislatie, acordurirelevante, structuri institutionale sifinanciare
  1. Analizasituatiei existente siidentificarea deficientelor
 6. Analizacererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termenmediusilung privindevolutiacererii,in scopul justificarii necesitatii de investitii
  1. Obiective preconizate afi atinse prin realizarea investitiei publice
 7. Identificarea, propunerea siprezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economicepentru realizarea obiectivului deinvestitii

2) In cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

 1. Particularitati ale amplasamentului:
 2. descrierea amplasamentului (localizare- intravilan/extravilan, suprafata terenului,dimensiuni inplan, regim juridic- natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona deutilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,dupa caz);
  1. relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de accesposibile;
 3. propuse fata de punctele cardinale si fatade punctele de interes naturale sau construite;
  1. surse de poluare existente in zona;
 4. date climatice si particularitati de relief;
 5. existenta unor:

-  retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

-  posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

-  terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

 1. caracteristici geofizice ale terenuluidin amplasament- extrasdin studiul geotehnicelaboratconform normativelor in vigoare, cuprinzand:
 2. date privindzonarea seismica;
 3. date preliminareasupranaturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelulmaxim al apelor freatice;
  1. date geologice generale;
 4. date geotehnice planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexecu rezultateledeterminarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehniccu recomandarile pentrufundare siconsolidari,harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;
 5. incadrareainzonede risc(cutremur, alunecari deteren, in conformitate cureglementarile tehnice in vigoare;
 6. caracteristici din punct de vedere hidrologicstabilite in bazastudiilor existente, adocumentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
  1. Descrierea din punctde vedere tehnic,constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

-  caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

-  varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

 

-  echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

 1. Costurile estimative ale investitiei:

-  costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

-  costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.

 1. Studii despecialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:

-  studiu topografic;

-  studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

-  studiu hidrologic, hidrogeologic;

-  studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;

-  studiu de trafic si studiu de circulatie;

-  raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

-  studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;

-  studiu privind valoarea resursei culturale;

-  studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

 1. Grafice de realizare a investitiei
 2. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)
 3. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta siprezentareascenariului de referinta
 4. Analizavulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropicisi naturali,inclusivde schimbariclimatice, ce pot afecta investitia
  1. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

-  necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

-  solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

 1. Sustenabilitatea realizarii de investitii:
 2. impactul social sicultural,egalitateade sanse;
 3. estimari privind forta de munca prin realizarea investitiei:in faza de realizare, in faza de
 4. impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatii sia siturilor protejate,dupa caz;
 5. impactul de investitie raportat la contextul natural siantropicin care acesta seintegreaza, dupa caz.
  1. Analizacererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea de investitii
 6. Analizafinanciara, inclusivcalcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara
 7. Analiza economica, inclusivcalcularea indicatorilor de performanta economica: valoareaactualizata neta, rata internade rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analizacost-eficacitate
  1. Analiza desenzitivitate

3) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totala estimata nu depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.

 1. Analizade riscuri,masuri de prevenire/diminuarea riscurilor
 2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
 3. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punctde vedere tehnic,economic, financiar, alsustenabilitatii si riscurilor
  1. Selectarea sijustificarea scenariului/optiunii recomandat(e)
   1. Descrierea scenariului/optiunii recomandat(e) privind:
 4. siamenajareaterenului;
  1. asigurarea utilitatilor necesare functionarii
 5. solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punctde vedere tehnologic,constructiv, tehnic,functional-arhitectural si economic,a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cunivelulcalitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;
  1. probe tehnologice si
   1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti de investitii:
 6. indicatorimaximali,respectiv valoarea totala a de investitii, exprimata in lei,cuTVA si,respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), inconformitate cu devizul general;
 7. indicatori minimali,respectivindicatori de performanta- elemente fizice/capacitati fizice care saindice atingereatintei de investitii-si, dupa caz, calitativi, inconformitate cu standardele,normativelesireglementarile tehnice in vigoare;
 8. indicatorifinanciari,socioeconomici,de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie despecificulsi tinta fiecarui de investitii;
  1. durata estimata de executie a de investitii, exprimata in
 9. Prezentarea moduluiin care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiuniipreconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
 10. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare sieconomice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetullocal, crediteexternegarantate sau contractate de stat, fonduriexternenerambursabile, alte surse legal
  1. Urbanism, acorduri siavize conforme
 11. Certificatul de urbanism emis invederea obtinerii autorizatieide construire
  1. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expresprevazute de lege
 12. Actul administratival autoritatii competente pentru protectiamediului,masuri de diminuare aimpactului,masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu indocumentatia tehnico-economica
  1. Avize conforme privindasigurarea utilitatilor
  2. Studiu topografic,vizat de catreOficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 13. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul de investitii sicare pot conditiona solutiile tehnice
  1. Implementarea investitiei
 14. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
 15. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a de investitii(inluni durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei peani,resurse necesare
  1. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode siresurse necesare
   1. Recomandari privindasigurarea capacitatii manageriale siinstitutionale
   2. Concluzii si recomandari
    1. PIESE DESENATE

 

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

 1. plan de amplasare in zona;
  1. plan de situatie;
 2. planurigenerale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de principiupentru rezistenta siinstalatii, volumetrii,scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupacaz;
 3. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupacaz.

 

 

 

 

 

Data:

. . . . . . . .

. .

 

Proiectant4)

. . . . . . . . . .

(numele, functia si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

 

4) Studiul de fezabilitate va avea prevazuta, ca pagina de capat, pagina de semnaturi, prin care elaboratorul acestuia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin urmatoarele date: nr. . ./data contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile acestora si stampila.

 

 

ANEXA Nr. 5

 

PROIECTANT,

. . . . . . . . . .

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare) Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ./. . . . . . . . ./

 

 

DOCUMENTATIE DE AVIZARE

a lucrarilor de interventii

- continut-cadru1)-

1) Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii poate fi adaptat, in functie de specificul si complexitatea obiectivului de investitii propus.

 1. PIESE SCRISE
 2. Informatii generale privind obiectivulde investitii
  1. Denumirea obiectivului de investitii
  2. Ordonator principal de credite/investitor
  3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
  4. Beneficiarul investitiei
  5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
 3. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
 4. Prezentarea contextului:politici, strategii,legislatie, acordurirelevante, structuri institutionale sifinanciare
  1. Analizasituatiei existente siidentificarea necesitatilor sia deficientelor
   1. Obiective preconizate afi atinse prin realizarea investitiei publice
   2. Descriereaconstructiei existente
 5. Particularitati ale amplasamentului:
 6. descrierea amplasamentului (localizare- intravilan/extravilan, suprafata terenului,dimensiuniin
  1. relatiile cuzone invecinate, accesuri existente si/sau cai de accesposibile;
 7. datele seismicesi climatice;
  1. studii de teren:
 8. studiu geotehnicpentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice invigoare;
 9. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
  1. situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
 10. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori derisc, antropicisi naturali,inclusivde schimbariclimatice ce pot afecta investitia;
 11. informatii privindposibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologicepe amplasament sauin zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existenteiunor zone protejate.
  1. Regimul juridic:
 12. natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;
  1. destinatia constructiei existente;
 13. includerea constructiei existente inlistele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturaleprotejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;
  1. informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,dupa
   1. Caracteristici tehnice si parametrispecifici:
 14. categoria si clasa de importanta;
  1. codinLista monumentelor istorice, dupa caz;
 15. an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
  1. suprafata construita;
 16. suprafata construita desfasurata;
 17. valoarea de inventar a constructiei;
  1. alti parametri,infunctie de specificul si natura constructiei
 18. Analizastarii constructiei, pe bazaconcluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic,precum si alestudiului arhitecturalo-istoricincazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectiede monument istoric si al imobilelor aflate inzonele de protectie ale monumentelor istorice sau inzone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzeleprincipale ale acestora, de

 

exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

 1. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere alasigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit
  1. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
  2. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz,ale auditului energetic, concluziile studiilor dediagnosticare:

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

 1. clasa de risc seismic;
  1. prezentarea a minimum doua solutii deinterventie;
 2. solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnicsi, dupa caz, auditorul energetic spreafi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizarea lucrarilor de interventii;
 3. recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conformcerintelor siconformexigentelor de
 4. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum sianaliza detaliata aacestora
 5. Solutia tehnica, din punctde vedere tehnologic,constructiv, tehnic,functional-arhitectural sieconomic, cuprinzand:
 6. descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

-  consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

-  protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

-  interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;

-  demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

-  introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

-  introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;

 1. descrierea, dupa caz, sia altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventiepropusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii,repararea/inlocuireainstalatiilor/echipamentelor aferenteconstructiei, demontari/montari,debransari/bransari,finisajela interior/exterior, dupa caz,imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucraristrict necesare pentru asigurarea functionalitatiiconstructiei reabilitate;
 2. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori derisc, antropicisi naturali,inclusivde schimbariclimatice ce pot afecta investitia;
 3. informatii privindposibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologicepe amplasament sauin zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice incazul existenteiunor zone protejate;
 4. caracteristiciletehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de
 5. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privinddepasirea consumurilor initiale de utilitatisi modul de asigurare a consumurilor suplimentare
 6. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul derealizare a investitiei, detaliat pe etape principale
  1. Costurile estimative ale investitiei:

-  costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;

-  costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

 1. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
 2. impactul social sicultural;
 3. estimari privind forta de munca prin realizarea investitiei:in faza de realizare, in faza de
  1. impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatiisia siturilor protejate,dupa caz.
   1. Analizafinanciara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:
 4. prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta siprezentareascenariului de referinta;
 5. analiza cererii de bunuri si serviciicare justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusivprognoze pe termen mediusilung;
  1. analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
   1. analiza economica; analiza cost-eficacitate;
 6. analiza de riscuri,masuri de prevenire/diminuare a
 7. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
 8. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punctde vedere tehnic,economic, financiar, alsustenabilitatii si riscurilor
  1. Selectarea sijustificarea scenariului/optiunii recomandat(e)
  2. Principalii indicatori tehnico-economiciaferenti investitiei:
 9. indicatorimaximali,respectiv valoarea totala a de investitii, exprimata in lei,cuTVAsi, respectiv, fara TVA, dincare constructii-montaj (C+M), inconformitate cu devizul general;
 10. indicatori minimali,respectivindicatori de performanta- elemente fizice/capacitati fizice care saindice atingereatintei de investitii-si, dupa caz, calitativi, inconformitate cu standardele,normativelesireglementarile tehnice in vigoare;
 11. indicatorifinanciari,socioeconomici,de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie despecificulsi tinta fiecarui de investitii;
  1. durata estimata de executie a de investitii, exprimata in
 12. Prezentarea moduluiin care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiuniipreconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
 13. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare sieconomice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetullocal, crediteexternegarantate sau contractate de stat, fonduriexternenerambursabile,alte surse legal constituite
  1. Urbanism, acorduri siavize conforme
 14. Certificatul de urbanism emis invederea obtinerii autorizatieide construire
  1. Studiu topografic,vizat de catreOficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expresprevazute de lege
  3. Avize privindasigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
 15. Actul administratival autoritatii competente pentru protectiamediului,masuri de diminuare aimpactului,masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu,deprincipiu, in documentatia tehnico-economica
  1. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:
 16. studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru crestereaperformantei energetice;
  1. studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
 17. raport de diagnostic arheologic,in cazul interventiilor in situri arheologice;
  1. studiu istoric,incazul monumentelor istorice;
 18. studii despecialitate necesare in functie de specificul
  1. PIESE DESENATE

 

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

 1. Constructia existenta:
 2. plan de amplasare in zona;
  1. plan de situatie;
 3. releveu de arhitectura si, dupa caz, structura siinstalatii-planuri,sectiuni,fatade, cotate;
 4. planse specifice de analiza si sinteza, incazul interventiilor pe monumente istoricesiinzonelede protectie aferente.
  1. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a):
 5. plan de amplasare in zona;
  1. plan de situatie;
 6. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiupentru rezistenta siinstalatii, volumetrii,scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupacaz;
  1. planuri generale, profile longitudinale si transversalecaracteristice, cotate, planuri specifice, dupacaz.

 

 

 

 

 

 

Data:

. . . . . . . .

. .

 

Proiectant3,

. . . . . . . . . .

(numele, functia si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

 

3) Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii va avea prevazuta, ca pagina de capat, pagina de semnaturi, prin care elaboratorul acesteia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin urmatoarele date: nr. . ./data contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semnaturile acestora si stampila.

 

 

ANEXA Nr. 6

 

 

METODOLOGIE

privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect

 

 

ANEXA Nr. 7

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

 

 

DEVIZ GENERAL1)

al obiectivului de investitii

. . . . . . . . . .

(denumirea obiectivului de investitii)

- continut-cadru -

1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2)(fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

  

1.2

Amenajarea terenului

  

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

  

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

  

Total capitol 1

  

 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total capitol 2

  

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

   

3.1.1. Studii de teren

  

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

  

3.1.3. Alte studii specifice

  

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

  

3.3

Expertizare tehnica

  

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

  

3.5

Proiectare

   

3.5.1. Tema de proiectare

  

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

  

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

  

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

  

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

  

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

  

3.6

Organizarea procedurilor de achizitie

  

3.7

Consultanta

   

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

  

3.7.2. Auditul financiar

  

3.8

Asistenta tehnica

   

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

   

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

   

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

   

3.8.2. Dirigentie de santier

  

Total capitol 3

  

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

  

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

  

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

  

 

 

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

  

4.5

Dotari

  

4.6

Active necorporale

  

Total capitol 4

  

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

   

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

   

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

  

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

   

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

   

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

   

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

   

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

   

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

  

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

  

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

  

Total capitol 5

  

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

  

6.2

Probe tehnologice si teste

  

Total capitol 6

  

TOTAL GENERAL

  

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

  

 

2) In preturi la data de . . . . . . . . . .; 1 euro = . . . . . . . . . . lei.

 

 

 

 

 

Data:

. . . . . . . . . .

Beneficiar/Investitor,

. . . . . . . . . .

 

Intocmit,

. . . . . . . . . .

(numele, functia si semnatura)

 

ANEXA Nr. 8

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

 

Nr. . . . . . . . . . ./

 

 

DEVIZUL

obiectului . . . . . . . . . .

- continut-cadru -

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1*

Constructii si instalatii

  

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

  

4.1.2

Rezistenta

  

4.1.3

Arhitectura

  

4.1.4

Instalatii

  

TOTAL I - subcap. 4.1

  

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

  

TOTAL II - subcap. 4.2

  

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

  

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

  

4.5

Dotari

  

4.6

Active necorporale

  

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

  

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

  

 

* In cadrul subcap. 4.1 - Constructii si instalatiile aferente acestora, categoriile de lucrari se detaliaza de catre proiectant pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati de instalatii, in functie de tipul si specificul obiectului.

 

 

ANEXA Nr. 9

 

 

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, precum si continutul-cadru al proiectului de organizare a executiei lucrarilor

A. CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.

 1. I.Piese scrise
  1. Listasi semnaturile proiectantilor

 

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

 1. Memoriu
 2. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii, facandu-se referiri la:

-  amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

-  clima si fenomenele naturale specifice;

-  geologia si seismicitatea;

-  categoria de importanta a obiectivului.

 1. Memorii pe specialitatiDescrierea lucrarilor de:

-  arhitectura;

-  structura;

-  instalatii;

-  dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

-  amenajari exterioare si sistematizare verticala.

 1. Date si indicicare caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentruautorizare:

-  suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;

-  inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

-  volumul constructiilor;

-  procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

-  coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

 1. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
 2. Anexe la memoriu
 3. Studiul geotehnic
 4. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmite deverificatori de proiecte atestati, aleside investitor
  1. II.Piese desenate
  2. Planuri generale
   1. Plan de incadrare in teritoriu

-  plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial

 1. Plan de situatie privindamplasarea obiectivelorinvestitiei

-  plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiectie stereografic 1970, la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:

imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi, dupa caz;

cotele constructiilor proiectate si mentinute pe cele trei dimensiuni (cotele ± 0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);

denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie;

sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale; accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute;

planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii.

 1. Planulprivind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac - si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico- edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

 1. Planse pe specialitati
  1. Arhitectura

 

Proiectul de arhitectura va cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

-  planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

-  planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

-  sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota ± 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate;

-  toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

-  in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

 1. Structura
 2. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

-  modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

-  masurile de protejare a fundatiilor si a constructiilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

 1. Planurile de cofrajsau de ansamblu pentru toate nivelurile distincte. Se redacteaza la scara1:50 sivor releva geometria structurii si materialele din care sunt alcatuite elementele structurale.
  1. Instalatii
   1. Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

 1. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

 1. Desene de ansamblu
 2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

B. CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE DESFIINTARE - P.A.D.

 1. I.Piese scrise
  1. Listasi semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

 1. Memoriu
  1. Date generale

Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

-  scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

-  descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

-  mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

-  fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

-  descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare.

 1. II.Piese desenate
 2. Plan de incadrare in teritoriu

-  plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz.

 1. Plan de situatie a imobilelor

-  plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism; amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta; modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor; sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

 

plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare.

Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse - plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz.

 1. Planul privindconstructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1: 500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico- edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

 1. Releveul constructiilor care urmeazasafie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 - care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

-  planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

-  principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

-  toate fatadele.

In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, denumirea investitiei, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

C. CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR - P.O.E.

P.O.E. este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se prezinta, de regula, impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile legii.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

 1. I.Piese scrise
  1. Listasi semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

 1. Memoriu

Acesta va cuprinde:

-  descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;

-  asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

-  asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

-  precizari cu privire la accesuri si imprejmuiri;

-  precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiselor tehnice intocmite in proiectul pentru autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor de constructii, dupa caz.

 1. II.Piese desenatePlan general
 2. la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatieprivind amplasarea obiectivelor investitiei,cuprinzand amplasamentul investitieisi toate amenajarile siconstructiile provizorii necesare realizariiacesteia;
 3. la lucrarile de mai mica amploare elementele de a executarii lucrarilor vor putea fiprezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentruautorizarea executarii lucrarilorde

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

 

ANEXA Nr. 10

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare) Nr . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ./

 

 

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

- continut-cadru1)-

1) Continutul proiectului tehnic de executie se adapteaza de catre operatorii economici care presteaza in conditiile legii servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

A. PARTI SCRISE

 1. I.Memoriu tehnicgeneral
 2. Informatii generale privind obiectivulde investitii
 3. Denumirea obiectivului de investitii
  1. Amplasamentul
 4. Actul administrativprin carea fost aprobat(a), in conditiile legii,studiul defezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii
  1. Ordonatorul principalde credite
  2. Investitorul
  3. Beneficiarul investitiei
  4. Elaboratorul proiectului tehnicde executie
 5. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei deavizare a lucrarilor de interventii
  1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
 6. descrierea amplasamentul;
  1. topografia;
 7. climasi fenomenele naturale specifice zonei;
  1. geologia, seismicitatea;
 8. devierile siprotejarile de utilitati afectate;
 9. surselede apa, energie electrica, gaze, telefon si alteleasemenea pentru lucrari definitive siprovizorii;
  1. cailede accespermanente, cailede comunicatii sialteleasemenea;
  2. caile de accesprovizorii;
 10. bunuri de patrimoniu cultural imobil.
  1. Solutia tehnica cuprinzand:
 11. caracteristici tehnice si parametri specifici de investitii;
  1. varianta constructiva de realizare a investitiei;
 12. trasarea lucrarilor;
  1. protejarea lucrarilor executate sia materialelor din santier;
 13. de
 14. II.Memorii tehnice pe specialitati
 15. Memoriu de arhitectura- contine descrierea lucrarilor de arhitectura, cu precizarea echiparii sidotarii specifice functiunii
  1. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii
 16. Memorii corespondente specialitatilor de instalatii, cu precizareaechiparii si dotarii specificefunctiunii
  1. III.Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezinta documente justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaboreaza pentru fiecare element de constructie in parte. In acestea se vor preciza incarcarile si ipotezele de calcul, combinatiile de calcul, metodologia de calcul, verificarile si dimensionarile, precum si programele de calcul utilizate.

 1. IV.Caiete de sarcini

 

Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectanti, care presteaza, in conditiile legii, servicii de proiectare in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute astfel incat, pe baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.

Redactarea caietelor de sarcini trebuie sa fie concisa si sistematizata.

 1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:
 2. reprezinta descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in planse si prezinta informatii,precizari si prescriptii complementare planselor;
 3. detaliazanotele sicuprind caracteristicilesi calitatile materialelor folosite, testele si probeleacestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile si probeleacestor lucrari, executie side montaj si aspectul final;
  1. prevad modul de urmarire a comportarii in timpa investitiei;
 4. prevad masurile siactiunile de demontare/demolare (inclusivreintegrarea in mediul natural a perioadei de viata
  1. Tipuri de caiete de sarcini
   1. Infunctie de categoria de importanta a de investitii, caietelede sarcini pot fi:
 5. caiete de sarcini generale, care se refera la lucraricurente in domeniul constructiilor si care seelaboreaza pentru toate obiectivelede investitii;
 6. caiete de sarcini speciale, care se refera la lucrarispecifice si care se elaboreaza independentpentru fiecare
  1. Infunctie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:
 7. caiete de sarcini pentru executia lucrarilor;
 8. caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice siconfectii diverse;
  1. caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune;
   1. caiete de sarcini pentru urmarirea comportarii in timpa constructiilor si continutul cartii
   2. Continutul caietelor de sarciniCaietele de sarcini trebuie sa cuprinda:
 9. nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnicde executie, care guverneazalucrarea;
 10. descrierea obiectivului de investitii; aspect, forma, caracteristici, dimensiuni,tolerante sialteleasemenea;
 11. descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice si etapele privindrealizarea executiei;
 12. masuratori,probe, teste, verificari si alteleasemenea, necesare ase efectua pe parcursulexecutiei de investitii;
 13. proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, testesialteleasemeneapentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;
 14. standarde, normative sialte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului,probelor, testelor,verificarilor;
  1. conditiiprivind
   1. Liste cu cantitati de lucrari

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si contine:

 1. centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
  1. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte (formularul F2);
 2. listele cu cantitatile de lucrari,pe categorii de lucrari (formularul
  1. listele cu cantitatile de utilaje siechipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul
 3. fiseletehnice ale utilajelor siechipamentelor tehnologice, inclusiv dotari (formularul
 4. listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare deutiliza formularul F3.).

NOTĂ: Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

 

 1. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezinta esalonarea fizica a lucrarilor de investitii/interventii.

NOTĂ: Formularele F1-F6 fac parte integranta din anexa nr. 10 la prezenta hotarare.

 1. PARTI DESENATE

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de executie pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale acestuia, cuprinzand toate informatiile necesare elaborarii caietelor de sarcini si care, de regula, se compun din:

 1. Planse generale

Sunt planse de ansamblu si cuprind:

 1. plansa de incadrare in zona;
  1. plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
 2. plansele topografice principale;
 3. plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu inscriereaconditiilor siarecomandarilor privindlucrarile de fundare;
 4. plansele principale de amplasare a cuinscrierea cotelor de nivel, a distantelor deamplasare, coordonatelor, axelor,reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei ±0,00, acotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilorpietonale, platformelor si alteleasemenea;
 5. plansele principale privind sistematizarea pe verticalaa terenului,cu inscriereavolumelor deterasamente, sapaturi- umpluturi,depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si a lucrarilor privind stratul vegetal,a precizarilor privindutilajele siechipamentele de lucru,precum si a altor informatii sielemente tehnice si tehnologice;
 6. plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzand amplasarea lor, sectiuni,profilurilongitudinale/transversale, dimensiuni,cote de nivel, cofraj si armare, ariile si cerintele specifice aleclasa betoanelor, protectii siizolatii hidrofuge,protectii impotriva agresivitatii solului,acoroziunii si altele asemenea;
  1. plansele de amplasare a reperelor fixe simobile de
  2. Plansele aferente specialitatilor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si expliciteaza toate elementele constructiei.

Se recomanda ca fiecare obiect subteran/suprateran sa fie identificat prin numar/cod si denumire proprii.

Plansele principale se elaboreaza pe obiecte si, in general, cuprind:

 1. Planse de arhitectura

Definesc si expliciteaza toate elementele de arhitectura ale fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizari privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de aceasta natura:

-  planurile de arhitectura ale fiecarui nivel subteran si suprateran, inclusiv sistemul de acoperire, cotate, cu indicarea functiunilor si finisaje, cu mobilier reprezentat;

-  sectiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;

-  fatade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadrarii in frontul stradal existent, dupa caz.

 1. Planse de structura

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect alcatuirea si executia structurii de rezistenta, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:

planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate; planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai in situatiile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul.

 1. Planse de instalatii

Definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcatuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

 1. Planse de utilaje siechipamente tehnologice

Vor cuprinde, in principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj, si anume:

planse de ansamblu;

scheme ale fluxului tehnologic;

 

scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;

planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natura, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii;

liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzand parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

 1. Planse de dotari

Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotari si altele asemenea, pentru:

piese de mobilier;

elemente de inventar gospodaresc;

dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor; dotari necesare securitatii muncii;

alte dotari necesare in functie de specific.

NOTĂ: La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, furnizori sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator).

C. DETALII DE EXECUTIE

Detaliile de executie, parte componenta a proiectului tehnic de executie, respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

In functie de complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii, precum si in cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implica procese tehnologice specifice, anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul va specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:

 1. detalii deexecutie privindsolutionarile elaborate de proiectant;
 2. detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei,cu aparatura siechipamente,realizate cu respectarea datelor siinformatiilor oferite de catre furnizorii acestora;
 3. detalii deexecutie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor desau detalii deexecutie care depind de specificul tehnological firmei constructoare, care se vorexecuta, de regula, de catre

In toate cazurile prevazute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

 

 

FORMULARUL F1

 

 

 

 

 

OBIECTIV

 

Proiectant,

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(denumirea) (denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

 

 

 

 

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

 

 

 

 

 

Nr. cap./ subcap. deviz general

 

 

 

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

lei

lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului 1.2.1 . . . .

. . . .

 

 

 

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

1.3.1 . . .

. . . .

 

 

 

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

1.4.1 . . .

. . .

 

2

Realizarea utilitatilor necesare obiectivului

 

 

3.5

Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul "design & build")

 

 

 

 

4

Investitia de baza

 1. Constructii si instalatiileaferente acestora
 2. Montaj utilaje siechipamentetehnologice

. . .

 

 

5.1

Organizare de santier

5.1.1. . . .

5.1.2. . . .

 

6.2

Probe tehnologice si teste

 

Total valoare (exclusiv TVA):

 

Taxa pe valoarea adaugata

 

Total valoare (inclusiv TVA):

 

 

 

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARE:

Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloanele 1 si 2.

Coloanele 3 si 4 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

 

FORMULARUL F2

 

 

 

 

 

OBIECTIV

 

Proiectant,

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(denumirea) (denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

 

 

 

 

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

Nr. cap./subcap. deviz general

 

 

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea (exclusiv TVA)

lei

1

2

3

4.1

Constructii si instalatiile aferente acestora

 

4.1.1

Terasamente

 

4.1.2

Rezistenta

 

4.1.3

Arhitectura

 

4.1.4

Instalatii

 

Total I

 

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

 

Total II

 

Procurare

 

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

 

 

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

 

4.5

Dotari

 

4.6

Active necorporale

 

Total III

 

6.2

Probe tehnologice si teste

 

Total IV

 

Total valoare (exclusiv TVA):

 

Taxa pe valoarea adaugata

 

Total valoare

 

 

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARE:

Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloanele 1 si 2.

Coloana 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

 

 

FORMULARUL F3

 

 

 

 

 

OBIECTIV

 

Proiectant,

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(denumirea)(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

 

 

LISTA

cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari

Obiectul . . . . . . . . . .

Categoria de lucrari . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

 

Capitolul de lucrari

 

 

 

 

U.M.

 

 

 

 

Cantitate

Pretul unitar

 1. materiale
 2. manopera
  1. utilaj
 3. transport

. . .

Total a) + b)

+ c) + d)

 

 

 

M Materiale (3 x 4a)

 

 

 

m Manopera (3 x 4b)

 

 

 

U Utilaj (3 x 4c)

 

 

 

t Transport (3 x 4d)

 

 

 

T

Total (3

x 4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

1

Capitol de

       

lucrare

1.1.

Subcapitol

1.2.

Subcapitol

. . .

 

 

 

 

2

Capitol de

       

lucrare

2.1.

Subcapitol

2.2.

Subcapitol

. . .

. . .

. . .

       

 

 

Cheltuieli directe

 

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe:

-  CAS

-  somaj

-  fond de risc

-  alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:

    

Total cheltuieli directe

MO

mO

UO

tO

TO

Cheltuieli indirecte = TO x%

 

IO

Profit = (TO + IO) x%

PO

 

TOTAL GENERAL

VO = TO

+ IO+PO

 

 

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARI:

 1. Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele siinformatiile inscrise in coloanele 1-3.Coloanele 4-9 se completeaza de catre in cadrul derularii, inconditiile legii,a unei proceduride achizitie publica.
 2. Beneficiarul are obligatia de a include inlista cuprinzand cantitatile de lucrari,atat insectiuneatehnica, cat siincea financiara, materialele si furniturile pe care intentioneaza salepuna la dispozitie,in scopul preluarii si includerii acestora in preturile unitare, precizandsi conditiile de livrare. Utilajele siechipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre beneficiar, nu vorfi cuprinse in valoareaaferenta listelor de procurare a utilajelor si
 3. Formularul F3 poate fi utilizat si pentru stabilirea cantitatilor de lucrari pentru constructii provizoriiOS (organizare de

 

 

FORMULARUL F4

 

 

 

 

 

OBIECTIV

 

Proiectant,

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(denumirea) (denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

 

 

 

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea

 

 

U.M.

Pretul unitar

- lei/U.M.

-

Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4)

- lei -

 

Fisa tehnica atasata

0

1

2

3

4

5

 

 

 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

   

a). . .

  

Fisa tehnica nr. . . .

b). . .

  

Fisa tehnica nr. . . .

. . .

  

Fisa tehnica nr. . . .

 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

   

a). . .

  

Fisa tehnica nr. . . .

b). . .

  

Fisa tehnica nr. . . .

. . .

  

Fisa tehnica nr. . . .

 

Dotari

  

Fisa tehnica nr. . . .

 

Active necorporale

  

Fisa tehnica nr. . . .

TOTAL

 

 

 

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARE:

Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloanele 1 si 2.

Coloanele 3-5 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

 

 

FORMULARUL F5

 

 

 

 

 

OBIECTIV

. . . . . . . . . .

(denumirea)

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

 

 

 

FISA TEHNICA Nr . . . . . . . . . . . . . . . .

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, de transport, dotari.) Utilajul, echipamentul tehnologic: . . . . . . . . . . (denumirea)

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

 

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

 

 

Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)

0

1

2

3

1

Parametri tehnici si functionali . . .

. . . . . . .

 

 

2

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare . . . . . . . . . .

 

3

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante . . . . . . . . . .

 

4

Conditii de garantie si postgarantie

 

5

Conditii cu caracter tehnic

 

 

 

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

 

PRECIZARE:

Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.

Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

 

 

FORMULARUL F6

 

 

 

 

 

OBIECTIV

 

Proiectant,

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(denumirea)(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

 

 

 

 

GRAFICUL GENERAL

de realizare a investitiei publice

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea obiectului/categoriei de lucrari

Anul 1

. . .

Anul n

Luna

1

2

3

. . .

n

I

Organizare de santier

    

1

Obiect . . . Categoria de lucrari:

    

 

2

Obiect . . . Categoria de lucrari:

    

 

. . .

Obiect . . . Categoria de lucrari:

    

 

 

 

Proiectant,

. . . . . . . . . .

(numele si semnatura persoanei autorizate)

L.S.

 

 

ANEXA Nr. 11

 

 

ETAPELE DE ELABORARE

a documentatiilor tehnico-economice*) aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

*) Continutul documentatiilor este prevazut in anexele nr. 1-10 la prezenta hotarare.

 

 

 

**) Studiul de prefezabilitate se elaboreaza pentru obiective de investitii a caror valoare totala estimata depaseste echivalentul a 75 milioane euro in cazul investitiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii retelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro in cazul investitiilor promovate in alte domenii;

***) Indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate se aproba potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

****) Autorizatia de construire/desfiintare se emite in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fișierele cookie sunt utilizate pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web și de a îmbunătăţi experienţa de navigare. Prin continuarea navigarii se accepta utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe detalii te rugăm să accesezi pagina dedicata "GDPR".