Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor

arrow

Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor

Lege nr. 215/1997 - Versiune actualizata la data de 29/05/2020 Lege nr. 215/1997 - Versiune actualizata la data de 29/05/2020

Parlamentul României

Lege nr. 215/1997

din 22/12/1997

Versiune actualizata la data de 29/05/2020

Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor

 

 

___________
@Text actualizat la data de 29.05.2020.

Actul include modificările din următoarele acte:
- O.U.G. nr. 32/2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30/03/2020, aprobată prin Legea nr. 60/2020, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 19/05/2020

- O.U.G. nr. 92/2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29/05/2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Înfiinţarea Casei Sociale a Constructorilor

   Art. 1. - Se înfiinţează Casa Socială a Constructorilor, organizaţie nonprofit, autonomă, cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu, cu sediul în municipiul Bucureşti.

   Art. 2. - Casa Socială a Constructorilor se constituie şi funcţionează în sistem bipartit, cu participarea egală şi liberă a organizaţiilor sindicale şi a asociaţiilor patronale din ramura de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii.

   Art. 3. - (1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect de activitate următoarele activităţi:

   a) asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile;

   b) asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii datorită stării de urgenţă decretate şi a stării de alertă instituite la nivel naţional;

   c) formarea profesională continuă a salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii.

   (2) În sensul prezentei legi, prin activităţi de producere a materialelor de construcţii se înţeleg activităţile din poligoanele de prefabricate în aer liber, din cariere şi balastiere, precum şi din alte activităţi stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza stării de urgenţă decretate la nivel naţional.

   Art. 4. - (1) Casa Socială a Constructorilor funcţionează pe baza statutului aprobat de adunarea generală a reprezentanţilor şi are, în principal, următoarele atribuţii:

   a) constituie, gestionează şi administrează fondul pentru protecţia salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii;

   b) stabileşte condiţiile de acordare a drepturilor salariaţilor prevăzute de prezenta lege şi garantează aceste drepturi;

   c) constituie, gestionează şi administrează fondul pentru formarea profesională a salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii şi stabileşte condiţiile în care are loc formarea profesională a salariaţilor membrilor Casei Sociale a Constructorilor.

   (2) Casa Socială a Constructorilor îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite în conformitate cu statutul său.

   Art. 5. - Conducerea Casei Sociale a Constructorilor se exercită de către:

   a) adunarea generală a reprezentanţilor;

   b) consiliul de administraţie.

   Art. 6. - Adunarea generală a reprezentanţilor este alcătuită din delegaţi ai partenerilor sociali, pe baza unei norme de reprezentare stabilite prin statut, cu respectarea principiului parităţii.

   Art. 7. - Adunarea generală a reprezentanţilor aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei Sociale a Constructorilor şi raportul consiliului de administraţie privind execuţia bugetară.

   Art. 8. - (1) Consiliul de administraţie asigură activitatea permanentă a Casei Sociale a Constructorilor şi este format din reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel de ramură, după cum urmează:

   a) 4 membri desemnaţi de comun acord de către organizaţiile patronale reprezentative la nivel de ramură;

   b) 4 membri desemnaţi de comun acord de către federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură.

   (2) Sunt reprezentative federaţiile sindicale de ramură şi organizaţiile patronale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, modificată prin Legea nr. 143/1997.

   Art. 9. - Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.

   Art. 10. - (1) Casa Socială a Constructorilor este condusă de un preşedinte, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.

   (2) Preşedintele este ales de consiliul de administraţie dintre membrii săi.

   (3) Alegerea preşedintelui se face pentru o perioadă de 4 ani.

   (4) Mandatul preşedintelui încetează în urma demisiei, revocării sau decesului.

   (5) Preşedintele reprezintă Casa Socială a Constructorilor în raporturile cu terţii.

   (6) Atribuţiile preşedintelui se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.

   Art. 11. - Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi organizarea activităţii financiar-contabile a Casei Sociale a Constructorilor se stabilesc prin statutul acesteia.


CAPITOLUL II
Constituirea şi utilizarea fondului pentru protecţia socială a membrilor Casei Sociale a Constructorilor

   Art. 12. - (1) Salariaţii cu contract individual de muncă din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii beneficiază pe perioada întreruperii activităţii de o indemnizaţie reprezentând o sumă impozabilă, al cărei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de bază brut.

   (2) Perioada de acordare a indemnizaţiei nu poate fi mai mare de 120 de zile calendaristice în intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activităţii până la data de 31 martie a anului următor.

   (3) Perioada de acordare a indemnizaţiei de protecţie socială se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse pe perioada stării de urgenţă decretate şi a stării de alertă instituite la nivel naţional.

   Art. 13. - De prevederile prezentei legi beneficiază salariaţii agenţilor economici care fac dovada că sunt membri ai Casei Sociale a Constructorilor şi au contribuit la constituirea fondului pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1).

   Art. 14. - (1) În perioada întreruperii activităţii, salariaţii care beneficiază de indemnizaţia prevăzută în prezenta lege rămân la dispoziţia agenţilor economici, iar contractele individuale de muncă ale acestora nu pot înceta pentru motive legate de restrângerea sau de încetarea activităţii.

   (2) Salariaţii care vor beneficia de indemnizaţii, în condiţiile prezentei legi, vor fi nominalizaţi de consiliul de administraţie al agenţilor economici, cu acordul organizaţiilor sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de ramură sau, acolo unde nu sunt sindicate reprezentative, al reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor, potrivit legii.

   Art. 15. - Criteriile privind stabilirea agenţilor economici cu activitate de construcţii-montaj şi de producere a materialelor de construcţii, precum şi cu activităţi asimilabile acestora, potrivit legii, ai căror salariaţi beneficiază de indemnizaţie, precum şi condiţiile în care această indemnizaţie se acordă vor fi stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.

   Art. 16. - (1) Fondul necesar pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) se constituie din:

   a) contribuţia salariaţilor reprezentând 1% din salariul de bază brut;

   b) contribuţia agenţilor economici reprezentând 1,5% din valoarea producţiei de construcţii, realizată şi încasată de la beneficiar pentru agenţii economici din construcţii, respectiv din valoarea producţiei-marfă vândute şi încasate pentru producătorii de materiale de construcţii, fără corespondent în devizul lucrării;

   c) prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării;

   d) alte surse atrase.

   (2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se păstrează la o societate bancară, fiind purtătoare de dobândă.

   Art. 17. - (1) Fondul constituit conform prevederilor art. 16 alin. (1), neconsumat până la sfârşitul anului, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

   (2) Dobânzile încasate se constituie venit la fondul pentru plata indemnizaţiilor.

   (3) Sumele reprezentând contribuţia agenţilor economici se includ în costurile de producţie.

   Art. 18. - Cheltuielile legate de administrarea şi gestionarea fondului pentru plata indemnizaţiilor se fac din fondul constituit potrivit art. 16 alin. (1) şi nu pot depăşi 10% din totalul acestora.

   Art. 19. - (1) Pentru sumele reprezentând indemnizaţiile acordate potrivit art. 12 alin. (1) agenţii economici datorează contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de risc şi accident.

   (2) Contribuţiile prevăzute la alin. (1), precum şi impozitul pe salariu se calculează şi se reţin la data plăţii indemnizaţiilor.

   Art. 20. - (1) Personalul care primeşte indemnizaţia prevăzută de prezenta lege, pe perioada întreruperii activităţii menţionate la art. 12 alin. (1), beneficiază de vechime în muncă şi de drepturi de asigurări sociale.

   (2) În situaţia în care un salariat, care primeşte indemnizaţia prevăzută la art. 12 alin. (1), îşi pierde temporar capacitatea de muncă, plata indemnizaţiei se suspendă, persoana în cauză beneficiind de drepturile de asigurări sociale de stat prevăzute de lege.


CAPITOLUL III
Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 21. - (1) Prevederile din prezenta lege referitoare la plata indemnizaţiei, prevăzută la art. 12 alin. (1), din fondul Casei Sociale a Constructorilor, se aplică salariaţilor începând cu data de 1 noiembrie 1998.

   (2) În perioada 1 decembrie 1997-31 martie 1998, plata indemnizaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) se efectuează de către agenţii economici prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin virarea sumelor de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucureşti, 22 decembrie 1997.

Nr. 215.

Fișierele cookie sunt utilizate pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web și de a îmbunătăţi experienţa de navigare. Prin continuarea navigarii se accepta utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe detalii te rugăm să accesezi pagina dedicata "GDPR".